VietTUG.org - old forum

id = 1444, parent = 1439, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.165, time = 2006/03/15 (1142361819) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Thêm Control points, và sau đó là bóp góp tiếp tuyến. Dĩ nhiên phải làm bằng ttay thôi....
Cám ơn bác Long. Thêm vào hai điểm nữa, kết quả trông kha khá
pair pXA, pXB;
pXA = (2.4u,1.6u);
pXB = (ypart pXA,xpart pXA);
draw pA{C-D}..{dir 0}(0,0){dir 0}
  ..pXA..tension 1.5..pD..tension 1.5..pXB..{dir -90}(0,0);


http://viettug.org/migration/#/tmp/descartes2.png