VietTUG.org - old forum

id = 1440, parent = 1439, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.248.217, time = 2006/03/14 (1142276452) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Thêm Control points, và sau đó là bóp góp tiếp tuyến. Dĩ nhiên phải làm bằng ttay thôi....
Đừng tưởng bở /me đã mần toát mồ hôi hột rùi, mới dám hỏi ở diễn đàn đó...