VietTUG.org - old forum

id = 1439, parent = 1436, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.17, time = 2006/03/13 (1142255301) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Thêm Control points, và sau đó là bóp góp tiếp tuyến. Dĩ nhiên phải làm bằng ttay thôi....