VietTUG.org - old forum

id = 1436, parent = 0, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.82, time = 2006/03/12 (1142154215) ,
subject = metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 2939, karma = 0+0-,
các bác xem hình sau:
http://viettug.org/migration/#/tmp/decartes.png

đó là mô phỏng của lá Descartes có phương trình
t --> ( 3at/(1+t^3) , 3at^2/(1+t^3) )


/me muốn tại đỉnh ( thuộc góc phần tư thứ nhất) bớt tròn một chút... phải mần sao?

cám ơn!

mã metapost như sau:
u=1cm;

beginfig(3);

drawarrow(-4u,0)--(4u,0);
drawarrow(0,-4u)--(0,4u);
pair A, B, C, D;
A = (0,-2u);
B = (-2u,0);
C=1.5[B,A];
D=2.0[A,B];
draw C--D;

pair pA, pB, pC, pD;
pA = (xpart D,ypart D+.1u);
pB = (xpart C, ypart C+.1u);
pD = (2.5u,2.5u);

draw pA{C-D}..{dir 0}(0,0){dir 0}...pD...{dir -90}(0,0);
draw (0,0){dir -90}..{C-D}pB dashed evenly scaled 1.5;

label.lft ("C",C);
label.lft ("D",D);
endfig;

end