VietTUG.org - old forum

id = 143, parent = 0, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/27 (1127835460) ,
subject = tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 4016, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về bài viết: tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1

tài liệu hướng dẫn dùng powerdot-1.1 tạo trình diễn

tài về: LINK_HERE-469.zip
mã nguồn: LINK_HERE-469.zip
shot cho các kiểu: LINK_HERE-1.0.zip

thay đổi:
* dùng size=12pt thay vì size=12
* thêm + tinh chỉnh các kiểu trình diễn
* fix lỗi
* thêm hỗ trợ LyX