VietTUG.org - old forum

id = 1378, parent = 1377, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141667762) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
hê hê, chứ hỏng phải ốm đói hả

mấy bác có cái hình gì gửi /me bỏ lên đi biết mặt nhau ra đường còn chộ chứ