VietTUG.org - old forum

id = 1377, parent = 1362, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.17, time = 2006/03/07 (1141667608) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
\Spam

Viettug phải tuyển ngay người mẫu mới thôi Quảng cáo thế này thì chết. Anh chàng mô mà ... trai đến thế