VietTUG.org - old forum

id = 1376, parent = 1375, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141667561) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề:
tiết kiệm một chút được kô bác ?
mần xong cái gallery rùi đó, có muốn làm contributor thì nhắn cho /me nha