VietTUG.org - old forum

id = 1375, parent = 1370, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.16, time = 2006/03/07 (1141667430) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin góp ý một chút:

Khi bạn muốn đánh số theo kiểu này, nghĩa là bạn muốn toàn bộ document sẽ theo 1 style. Tốt nhất là bẹn nên để phần 'định nghĩa lại' (\renewcommand) vào preamble (trước \begin{document}):

Như vậy, chỉ cần định nghĩa một lần, và quan trọng là: sau này bạn muốn sửa lại cũng hết sức dễ dàng

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath, amsfonts, amsthm}

%........................


% Nó ở đây
\renewcommand{\theequation}{\theparentequation.\alph{equation}}
% Nó ở đây

%........................

\begin{document}
\begin{subequations}
\begin{equation}\label{eq1.a}
a^2  - b^2 = (a - b) (a + b)
\end{equation}
\begin{equation}\label{eq1.b}
(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
\end{equation}
\end{subequations}
\end{document}