VietTUG.org - old forum

id = 1370, parent = 1369, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 203.113.130.216, time = 2006/03/07 (1141665046) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Bổ sung thêm bài trả lời của bác KyAnh.

Nêu muốn có chỉ số là (1.a), (1.b) thì thêm lệnh sau vào sau \begin{subequations}

\renewcommand{\theequation}{\theparentequation.\alph{equation}}


Ví dụ
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath, amsfonts, amsthm}

\begin{document}
\begin{subequations}
\renewcommand{\theequation}{\theparentequation.\alph{equation}}
\begin{equation}\label{eq1.a}
a^2  - b^2 = (a - b) (a + b)
\end{equation}
\begin{equation}\label{eq1.b}
(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
\end{equation}
\end{subequations}
\end{document}


from kyanh: bác duyhai có thể dùng [code] để minh họa cho mã tex. xem hướng dẫn ở đây: LINK_HERE