VietTUG.org - old forum

id = 1369, parent = 1367, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141664493) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn dùng gói amsmath, tên môi trường đúng phải là subequations. bạn cũng đã làm ngược thứ tự môi trường

dưới đây là hai ví dụ đơn giản. bạn có thể tìm thấy các ví dụ khác trong tài liệu LINK_HERE-vn ( tải về bản mới nhất nhé )

ví dụ với align
% \usepackge{amsmath}
\begin{subequations}
\begin{align}
\label{align:a}A+B&=B+A\\
\label{align:b}C&=D+E\\
\label{align:c}E&=F
\end{align}
\end{subequations}


ví dụ với equation:

\begin{subequations}
\begin{equation}
A=B
\end{equation}
% Hạn chế duy nhất là các môi trường bên trong \env{subequations}
% được đánh số tuần tự,
% do đó, nếu muốn có một chỉ số khác, bạn phải xử lý riêng.
\begin{equation}
D=C \label{e:newmiddle}
\end{equation}
% Đây là phần nội dung khác bên trong môi trường \env{subequations}.
\begin{equation}
E=F
\end{equation}
\end{subequations}