VietTUG.org - old forum

id = 1362, parent = 0, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/06 (1141659781) ,
subject = g::ka.jpg, hits = 1593, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/ka.jpg.jpg

chỉ để kiểm tra sự tích hợp với diễn đàn