VietTUG.org - old forum

id = 1321, parent = 1315, thread = 1315, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/28 (1141134179) ,
subject = Re:mục tài liệu: login mới xem được, hits = 0, karma = 0+0-,
Việc này hoàn toàn hoan nghênh. Như thế, có khả năng diễn đàn sẽ có nhiều thành viên hơn đấy
from kyanh: bác cuong không nên dùng quote nhiều quá. trả lời ngay bài ở trước thì cần gì phải quote? tốn cơ sở dữ liệu lắm. tiết kiệm chứ