VietTUG.org - old forum

id = 1319, parent = 1305, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.232, time = 2006/02/28 (1141126919) ,
subject = Re:Lệnh tạo section (một số vấn đề...), hits = 0, karma = 0+0-,
he he, cám ơn bác. từ rất lâu rồi kô dùng \swapnumbers. cứ nhớ mang máng là cái lệnh này nằm ở đâu đó, nhưng tìm hoài hỏng ra