VietTUG.org - old forum

id = 1315, parent = 0, thread = 1315, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/28 (1141072171) ,
subject = mục tài liệu: login mới xem được, hits = 920, karma = 0+0-,
Hi,

nhằm khuyến khích các thành viên login trước khi gửi bài (có gì trục trặc còn sữa được, tránh gửi nhiều bài ...phí!), /me khóa yếu mục "tài liệu, liên kết".

khóa yếu: login vào rùi thì sẽ xem được!

sorry for any inconvenience!