VietTUG.org - old forum

id = 1300, parent = 1299, thread = 1286, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.77.187, time = 2006/02/27 (1141032515) ,
subject = Re:nhờ giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
@kyanh:

Sorry, cái ni khong lỗi chi hết, chỉ tại tôi enable unikey