VietTUG.org - old forum

id = 1288, parent = 1286, thread = 1286, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140978258) ,
subject = Re:nhờ giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
nguyen quoc:
mình đã cài đặt các bộ phận miktex2.4( small) , texniccenter 1 beta 3.6.1 , ghostcript 6.0, ghost viewer , vntex 3.02
( theo hưóng dẫn của bác hữu điển )
nhưng không gõ được tiếng việt
sao bạn kô gỡ hết những thứ đó rồi dùng VnMiK 2.1? bạn thử ở đây:
LINK_HERE