VietTUG.org - old forum

id = 1286, parent = 0, thread = 1286, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.145, time = 2006/02/27 (1140975153) ,
subject = miktex, kô gõ được tiếng việt * nhờ giúp đỡ, hits = 1389, karma = 0+0-,
xin chào mọi ngưòi
mình có vài khúc mắc nhờ các thành viên vui lòng giúp đỡ


mình đã cài đặt các bộ phận miktex2.4( small) , texniccenter 1 beta 3.6.1 , ghostcript 6.0, ghost viewer , vntex 3.02
( theo hưóng dẫn của bác hữu điển )
nhưng không gõ được tiếng việt