VietTUG.org - old forum

id = 1281, parent = 1275, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.17, time = 2006/02/26 (1140892459) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
Editor:
Nhân tiện đây, cho em hỏi là trong văn bản em dùng \section*{}, thì trong văn bản in không đánh số mục. Thế có cách nào (lệnh nào)để phần section thì không đánh mục nhưng phần \subsection trong đó vẫn đánh số không?
đơn giản như sau:
\let\oldsection\section
\def\section*{%
\addtocounter{section}{1}%
\setcounter{subsection}{0}%
\oldsection*}
...
\begin{document}
\section*{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}

\section*{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}