VietTUG.org - old forum

id = 1277, parent = 1275, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.253.6, time = 2006/02/26 (1140891005) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
Editor:
Nhân tiện đây, cho em hỏi là trong văn bản em dùng \section*{}, thì trong văn bản in không đánh số mục. Thế có cách nào (lệnh nào)để phần section thì không đánh mục nhưng phần \subsection trong đó vẫn đánh số không?
1) Theo mình \renewcommand{\section}[1]{\S\thesection.\space#1} Kyanh giới thiệu chỉ để minh họa việc đưa cái xoắn vào, còn dùng như vậy thì section qúa xấu, chẳng có gì là section cả.

Bạn thử tạm cái này để "hiểu" vấn đề khi muốn thay đổi style của section

\renewcommand{\section}[1]{
\par\vspace{\baselineskip}\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\noindent{\normalfont\large\bfseries\S\thesection.\space#1}
\par\vspace{0.5\baselineskip}\noindent}


Theo mình tuyệt vời nhất và đơn giản là bạn dùng gói titlesec, "muốn gì được cũng được". Hãy thử đưa cái này vào trước \begin{document} nhé! Nó sẽ cho bạn đúng như ý bạn muốn, đó là: cái xoắndấu chấm cuối

\usepackage{titlesec}
\titleformat{\section}
{\normalfont\Large\bfseries}{\S\,\thesection.}{1em}{}
\titlelabel{\thetitle.\quad}


2) Câu hỏi về section* của bạn có thể giải quyết như thế này. Ngay trên mỗi lệnh section* bạn hãy thêm 2 lệnh nữa, xem nội dung dưới đây:

.....
\addtocounter{section}{1} % Đưa vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cũng cái này nữa
\section*{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
\addtocounter{section}{1} % Đưa vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cũng cái này nữa
\section*{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
...


Chúc bạn thành công