VietTUG.org - old forum

id = 1272, parent = 1271, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/25 (1140867691) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
mà hướng dẫn của anh lại cứ đánh \S 0 (Bài 0) cho tất cả các \section đấy ạ