VietTUG.org - old forum

id = 1271, parent = 1268, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/25 (1140867608) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Lệnh \S đúng là in ra ký hiệu xoắn... Có phải là bạn muốn làm thế nào để in ra \$ vào đầu mỗi tiêu đề các mục không? Bạn thử cách đơn giản nhất sau ( chưa phải là tốt nhất )

\renewcommand{\section}[1]{\S\thesection.\space#1}
Dạ, ý của em là làm thế nào tạo ra các cách đánh chỉ số 1.1 rồi 1.1.1, 1.1.2,... trong \S 1, rồi tương tự cho bài 2...

Còn hướng dẫn như anh thì lại chèn \S vào từng \section rồi ạ.