VietTUG.org - old forum

id = 1223, parent = 1210, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.70.231, time = 2006/02/17 (1140132501) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
@Texxxxxxxx:

Bác mần META-PÓT được chưa mà không thấy trả lời nhể.

Chặng đường gian khổ đấy.

Nhưng mà phải cố để sau này còn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.