VietTUG.org - old forum

id = 1218, parent = 79, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = Pstricks (guest), ip = 220.231.98.2, time = 2006/02/17 (1140115185) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
Hướng dẫn sử dụng PSTricks?
Nếu bạn quan tâm thì Admin Kỳ Anh cũng sẽ giới thiệu về PsTricks ( hoặc Bạn Cường cũng sẽ đề cập đến Coming soon!)