VietTUG.org - old forum

id = 1216, parent = 1212, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.98.2, time = 2006/02/17 (1140114563) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
À? à ... các 2cin1.sty là cái mà mình đã modify từ anh chàng 2in1. Mục đích của nó là `nhà nghèo in một mặt giấy A4 được hai trang, có đánh số trang'. Bạn có thể bỏ tất cả những chỗ có dòng lệnh gọi gói dỗm này.
Nhắc lại: Khi mình in tài liệu cho các em học sinh thì mình dùng khổ A8 ( đó là khổ giấy sách nhỏ nên phải dùng nó. Nhưng nếu dùng 2in1.sty thì khi in có thêm một gạch đứng ngăn thành hai cột rất khó nhìn ( xấu ) nên mình chữa thằng 2in1.sty thành 2cin1.sty). Gói 2in1.sty khi cài MikTeX thì tự động có.