VietTUG.org - old forum

id = 121, parent = 116, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.106, time = 2005/09/23 (1127487588) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Chào texer,

Tử font true type cho font ABC, texer làm thế nào để chuyển sang font type1 vậy. Có thể hướng dẫn giứp mình được không?
Chào bác, /me thử tìm vày thấy mấy *nix tool theo yêu cầu của bác: http://jeff.cs.mcgill.ca/~luc/tt2ps.html

Trên Windows thì /me vẫn chưa tìm ra