VietTUG.org - old forum

id = 1208, parent = 1198, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.18, time = 2006/02/16 (1140031410) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
hơi phiền một chút, xin lỗi bạn.

* bạn hãy cài hai gói đó (???, nếu trục trặc hãy gửi bài ở phần về miktex nhé). nếu bạn cài miktex thì hai gói đó đã mặc định có, kô cần cài thêm mà còn nếu chỉ cài hai gói đó thôi kô cài miktex thì e rằng dùng kô xong vì thếu các gói phụ thuộc.

* tải về chương trình MPEdit: ftp://cam.ctan.org/tex-archive/graphics … MPEdit.exe
đó là editor tốt nhất mà mình biết giúp bạn rất nhiều trong soạn thảo.

* bạn có lẽ phải tài thêm GhostScript và GhostView để dùng với MPEdit: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ . Nhớ cài MPEdit sau nhé!

* sau đó bạn có thể chép các ví dụ nên ở diễn đàn này và biên dịch với MPEdit

Chúc may mắn!