VietTUG.org - old forum

id = 1201, parent = 1198, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.17, time = 2002/01/20 (1011474527) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
minh da tai hai file ve roi, bay gio can lam gi de co the dung mpost?
Trong trường hợp muốn dùng metapost, bạn hãy tìm lại bài "Cài gói với Miktex" của Kyanh.

Cách đơn giản nhất là bỏ hai file này vào thư mục "tex repository" của Miktex (thư mục mà bạn chứa bộ cài của MikTeX ấy). Cài đặt gói bằng Mo (Miktex Option) hoặc Package manager.

Cách đơn giản nhì là Unzip chúng vào /localtexmf, sau đó mở [Start --> Run --> "mo" --> \enter] MO, và Refresh FNDB.

Cầu chúa Mr. Texxxxxxxx không bị Kyanh cáu