VietTUG.org - old forum

id = 1195, parent = 0, thread = 1195, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.195, time = 2006/02/14 (1139909692) ,
subject = vnmik-2.1.1 => vnmik-2.1, hits = 1522, karma = 0+0-,
0/ cài vnmik-2.1.1

1/ tải về tập tin pacth-211-21.tgz ở đây:
LINK_HERE?download

2/ chép tập tin đó vào thư mục c:\vnmik\vnmik

3/ thi hành tập tin installpkg.bat (nhấn đúp chuột)

4/ thi hành tập tin patch-211-21.bat

That's all!