VietTUG.org - old forum

id = 1191, parent = 1188, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.92.219, time = 2006/02/14 (1139865212) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
1. để tạo mục lục cho tài liệu mình đã dùng \tableofcontent, trong phần mục lục mình chỉ muốn hiên ra phần \section và không biến hiện những phần \subsection. Vậy phải làm như thế nào?
Bạn có thể
\setcounter{tocdepth}{2}
thế là xong. Để hiểu thêm về counter này bạn hãy thử thay số 2 bằng các số từ 0 đến 4