VietTUG.org - old forum

id = 1189, parent = 1188, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.253.134, time = 2006/02/13 (1139843753) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Khach,

Trả lời cho bạn đây

1) Dùng \subsection* (có dấu * )

2) Thay đổi lại \@startsection

3) Chạy thử file này là sẽ thấy thỏa yêu cầu của bạn


\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}

\begin{document}

\newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề}
\newtheorem{definition}[theorem]{Định nghĩa}

\section{test}

\begin{definition}
test
\end{definition}

\begin{definition}
test
\end{definition}

\begin{theorem}
test
\end{theorem}

\begin{lemma}
test
\end{lemma}

\begin{proposition}
test
\end{proposition}

\end{document}