VietTUG.org - old forum

id = 1188, parent = 0, thread = 1188, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/13 (1139837937) ,
subject = Lệnh tạo section (một số vấn đề...), hits = 7017, karma = 0+0-,
chào các bạn, mình có một số câu hỏi mà không biết hỏi ai cả, tìm sách đọc cũng không thấy đó là:

1. để tạo mục lục cho tài liệu mình đã dùng \tableofcontent, trong phần mục lục mình chỉ muốn hiên ra phần \section và không biến hiện những phần \subsection. Vậy phải làm như thế nào?

2. trong tài liệu khoảng cách giữa 2 \subsection có khi thì như ý muốn nhưng vẫn có những chổ trong tài liệu, khoảng cách này rất lớn. làm sao khắc phục được.

3. khi mình viết một bài báo, mình đã dùng

\begin{definition}
\end{definition}
% rồi
\begin{theorem}
\end{theorem}

\begin{proposition}
\end{proposition}....


Nhưng số định nghĩa, định lý, mệnh đề rất lộn xộn như định nghĩa 2.1, mệnh đề 2.1, .... mình muốn là

Định nghĩa 2.1
Định nghĩa 2.2
Định lý 2.3
Mệnh đề 2.4
Bổ đề 2.5

Hoặc là

2.1. Định nghĩa
2.2. Định nghĩa
2.3. Định lý
2.4. Mệnh đề
2.5. Bổ đề.....

Vậy phải làm thế nào? Mong các anh chị giúp.