VietTUG.org - old forum

id = 1184, parent = 1183, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.164, time = 2006/02/12 (1139677232) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
Tập tin đó có nội dung thế này:
compress_level 9
decimal_digits 3
horigin 1 true in
output_format 1 %%%
page_height 297 true mm
page_width 210 true mm
pdf_minorversion 4
pk_resolution 600
vorigin 1 true in

Dòng với dấu %%% là quan trọng nhất? Đã thử trước khi gửi bài lên đây, nhưng nhớ là vẫn không xong. Không biết bác có mần chưa?