VietTUG.org - old forum

id = 1183, parent = 1182, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.5, time = 2006/02/11 (1139661339) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
tại sao khi biên dịch với PDFLaTeX trong MiKTeX 2.4 thì... kết quả lại là DVI? Phải dùng \pdfoutput=1 mới cho ra PDF output
Mình đã tìm ra lỗi trong vnmil 2.1.1 rồi. Đó là file trong pdftex.cfg của Kyanh là rỗng vì vậy khi dùng PDFLATEX nó cho DVI (chẳng dùng được). Kyanh chỉ cần thay lại file đó là xong. Minh có gửi file đó cho Kyanh đây.

www.empirics.net/members/hhp/texmf.zip