VietTUG.org - old forum

id = 1182, parent = 0, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.124, time = 2006/02/11 (1139656546) ,
subject = vnmik 2.1.1 (testing), hits = 1736, karma = 0+0-,
Download:
LINK_HERE-2.1.1.zip

Mirror:
LINK_HERE?download

Bản này chỉ để kiểm tra. Đặc biệt gửi đến... bác hhp