VietTUG.org - old forum

id = 1168, parent = 1163, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.117, time = 2006/02/11 (1139590843) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
Trước khi dùng lệnh \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} bác phải nạp gói sau vào preamble \usepackage{hyperref} thì mới cho ra kết quả được
\documentclass{article}
% ...
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}
% ...
\begin{document}
% ...