VietTUG.org - old forum

id = 1163, parent = 1160, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.14, time = 2006/02/10 (1139570793) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
cảm ơn anh nhiều nhé. nhưng lệnh \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} đặt vào đâu để có điều này. em đã thử với \documentclass[landscape]{article} nhưng vẫn không được. làm phiền anh nhé. cảm ơn anh.
1) Dùng \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} để ở phần khai báo (trước \begin{document})

2) \documentclass[landscape]{article} chỉ cho landscape với .dvi thôi.

Để có thể cho landscape "mọi nơi" : .dvi, .ps, .pdf bạn có thể dùng
\usepackage[dvips,landscape]{geometry}