VietTUG.org - old forum

id = 1162, parent = 0, thread = 1162, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 222.255.127.34, time = 2006/02/10 (1139569620) ,
subject = tài liệu AmsMath, hits = 820, karma = 0+0-,
nhờ Admin tìm giúp tài liệu về amsMath trong diễn đàn của bác kyanh như sau
amsmath ( bản 2.2 ) khỏang 41 trang bằng tiếng việt giùm .
xin cảm ơn