VietTUG.org - old forum

id = 1160, parent = 1155, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/10 (1139566432) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Bạn hãy dùng

1) Dùng \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} để có full screen

2) Dùng tuỳ chọn hoặc môi trường landscape để có trang nằm ngang
cảm ơn anh nhiều nhé. nhưng lệnh \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} đặt vào đâu để có điều này. em đã thử với \documentclass[landscape]{article} nhưng vẫn không được. làm phiền anh nhé. cảm ơn anh.