VietTUG.org - old forum

id = 116, parent = 100, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/22 (1127395779) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào texer,

Tử font true type cho font ABC, texer làm thế nào để chuyển sang font type1 vậy. Có thể hướng dẫn giứp mình được không?