VietTUG.org - old forum

id = 1157, parent = 1156, thread = 1156, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.153, time = 2006/02/10 (1139505090) ,
subject = Re:@Kyanh: hyperlink trong ntheorem-doc-vn.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Hãy xem trang 25 và các trang gần đó ( ví dụ về THM ). kết quả tệ hại hết sức

Bác có thể giúp /me chuyện này, rất gấp:
LINK_HERE

Cám ơn bác hhp!