VietTUG.org - old forum

id = 1155, parent = 1154, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.225, time = 2006/02/09 (1139480766) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
một số file .pdf khi mở ra là đã ở tình trang full screen, vậy làm sao để có được điều đó?

muốn tài liệu nằm ngang trang giấy thì phải làm thế nào?
Bạn hãy dùng

1) Dùng \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} để có full screen

2) Dùng tuỳ chọn hoặc môi trường landscape để có trang nằm ngang