VietTUG.org - old forum

id = 1154, parent = 1140, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/09 (1139479857) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
một số file .pdf khi mở ra là đã ở tình trang full screen, vậy làm sao để có được điều đó?

muốn tài liệu nằm ngang trang giấy thì phải làm thế nào?