VietTUG.org - old forum

id = 1150, parent = 0, thread = 1150, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.116, time = 2006/02/08 (1139392187) ,
subject = vnmik 2.1 (devel), hits = 2244, karma = 0+0-,
vnmik 2.1.1 sẽ có vào đầu tuần sau

Một câu hỏi: tại sao khi biên dịch với PDFLaTeX trong MiKTeX 2.4 thì... kết quả lại là DVI? Phải dùng \pdfoutput=1 mới cho ra PDF output. Nhưng với cái đó thì... không mần ở DVI được!

Sơ qua:
- miktex 2.4
- 60MB (nén) 120MB (cài)
- vntex 3.0 (full)
- powerdot 1.3
- ...