VietTUG.org - old forum

id = 1148, parent = 1146, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.86, time = 2006/02/07 (1139330504) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi bổ sung thêm về nạp file do metapost tạo ra.

Nếu trong file .mp có dùng lệnh vể nhãn chẳng hạn label..., thì khi biên dịch latex ta có file.dvi. File này không thể xem trực tiếp với YAP được mà phải chuyển sang .ps hay .pdf mới xem được.

Lấy file ví dụ của Kyanh đặt tên là vidu.mp

B1: Chạy mp vidu.mp sẽ cho ta vidu.1

B2:
a) Dùng latex: Tạo tập tin latex.tex như sau

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\DeclareGraphicsRule{*}{eps}{*}{}
\begin{document}
\includegraphics{vidu.1}
\end{document}


Biên dịch:

latex latex.tex % mở xem latex.dvi sẽ báo lỗi
dvips latex.dvi % mở xem latex.ps là OK

b) Dùng pdflatex: Tạo tập tin pdflatex.tex như sau

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\DeclareGraphicsRule{*}{mps}{*}{} %chỉ thay đổi chỗ này
\begin{document}
\includegraphics{vidu.1}
\end{document}


Biên dịch:

pdflatex latex.tex % mở xem pdflatex.pdf là OK