VietTUG.org - old forum

id = 1146, parent = 1125, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.97.254, time = 2006/02/07 (1139316858) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Bắt đầu với MPOST (MetaPost)
1. Phải cài đặt thành công MetaPost ( rất đơn giản ). Thông thường khi cài đặt MikTeX ở dạng Large là tự động có MetaPost.
2. Mở một thư mục ( ví dụ: THUNGHIEM - Để đừng động đến những gì đã có) Dùng một trình Editor ( không định dạng ) để soạn file nguồn cho MPOST.
3. Một file Metapost có cấu trúc cơ bản như sau:
beginfig(1);
....... Các lệnh được viết vào đây
endfig;
end

4. Sau khi soạn xong thì ta ghi lại với tên VIDU.MP (phần mở rộng của file nguồn MPOST mặc định là .MP)
5. Trong thư mục THUNGHIEM. Ta dùng lệnh (từ dòng lệnh):
mp vidu.mp
hay mpost vidu.mp
6. Trình metapost được gọi và biên dịch và cho chúng ta một file kết xuất có tên vidu.1 là đúng. (File trong ví dụ này chưa cho ta hình nào cả)
File vidu.1 là file ở định dạng .EPS (Postscript)
File kết xuất có đuôi là .1 vì trong file nguồn chúng ta đã khai báo [n]beginfig(1)[/b]. Điều đó có nghĩa là trong file nguồn có thể có nhiều fig (nhiều hình); mỗi hình đều được đánh số.
7. File hình vidu.1 được nạp vào file nguồn .TEX bằng lệnh nạp
$\epsfbox{vidu.1}$
.
(dùng gói epsfig.sty; là gói rất nhỏ)

Cuối cùng các bạn gợi ý thêm tôi cố gắng nói thêm. (Có gì đừng chê nhé!)