VietTUG.org - old forum

id = 1125, parent = 1124, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138881822) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Muốn bắt đầu lắm Kyanh à, nhưng phải có một giới thiệu sơ lược và có thể có một hướng dẫn cũng sơ lược về những cái cần thiết để bắt đầu, phải không? Kyanh đồng ý chứ?