VietTUG.org - old forum

id = 1124, parent = 1119, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.217, time = 2006/02/02 (1138881521) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác ơi, có ai rảnh mô ? bác thích thì tự tìm hiểu lấy. có gì trục trặc thì anh em giúp. khi bác làm được rồi thì lấy kinh nghiệm đó mà chia sẻ với mọi người.

Nói không ai rảnh, vì tất cả các thứ liên quan đến TeX đều đã có tài liệu cả rồi. Tài liệu tiếng Anh. Bác thích thì nhào vô đọc thôi.