VietTUG.org - old forum

id = 1119, parent = 86, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138879929) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
* MetaPOST là chương trình rất hay, nhưng khó học!
Ai đó mà tạo một topic để nói chi tiết về MetaPOST thì tốt quá nhỉ? Để xem anh chàng này có khó không?