VietTUG.org - old forum

id = 1109, parent = 1106, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.25.118, time = 2006/02/01 (1138808932) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở Windows, từ Control + Meta + Del mà khởi động lại thì có thể suy ra Meta = Alt

/me từ hồi mổ hồi mô tới chừ không biết Alt là viết tắt cho cái chi. Có thể là alternative? Hơi khó đọc;